Lu tassu

Mittinu tassu, tassu i soprattassu
senza misericordia ‘st’ araiati
a mettulu ci provunu nu spassu
i finu a cché ‘nci vidinu affamati.
Si cca vota stu populu parlassu
i ddessu a tutti chisti scillurati
unu du chigli cauci a lu bassu
i gli mannassu po’ a moriammazzati.
Farìa ‘na cosa bbella pu’ ddaveru,
runaseiarìa nu zica la spuranza
ruvudé puru ch’omu più sinceru.
Ma dimmu chisti ladri chi gli scassa?
cu gli quatrini favu a ttocca feru,
la magnatora, dimmu, chi la lassa?

Gli puccatu begli

Quandu gli Aternu cu la mani bella
Adamu crià ci dettu ‘na cumpagna
cu lu fattizzi du ‘na pacincchella.
Gli lassà suli mmesi a la campagna.
Era mo tuttu ‘ntornu nu surrisu
lu rosu d’ogni speci i tanti fiuri
ci steva ‘ntera ‘n’atru paradisu
i gli frutti du tutti gli culuri.
Eva, mo, cozzu a ‘n’arbiri nu milu
i ccu gli denti bianchi appuzzutati
su gli magnà, cusì stuccà gli filu
c’amoru i mmortu reggi ‘ngavinati.
Adamu puru n’assaggià nu pocu,
‘na smania ci calà drent’agli coru
ippu’ la vita su suntì nu focu,
su suntì ‘n’atru, su suntì nu toru.
Quandu du dii runtrunà la voci,
‘s’irnu curennu subbitiz a nasconnu,
purché nu ‘n’era più allusì doci?
i s’accapparnu lestu cu lu fronnu.
Gli Aternu a vudersigli dunanti
cu chella fronna comu nu zinalu,
i… parevunu propria du’ bagnanti…
« L’à già baciata » dissu, « st’animalu ».
« Nputitu sta accusì, mu lu so’ cortu,
facitu fifli, si, criaturu bellu,
gli Amoru ci mancava mesi a ‘st’ortu,
facitunu tanti pu quantu so’ lu stellu ».

Schittu pù tti

Schittii pu’ tti
vo’ battu chistu coru,
schittu pu’ tti
mu sentu chist’ amoru.
‘Sa vocca du passionu mu ttu lega
mu manna adautu abballu lu ciruella
i mmu rucordu ti quand’iri zega
fra ttantu uttru parivi la ppi’ bbella.
Schittu pu’ tti
vo’ battu chistu coru,
schitti, pu’ tti
mu sentu chist’ amoru.
Gli sturnegli cantavi la matina,
i cchigli caiitu all’aniina mu ‘ntrava
i agli occhi mu parivi ‘na riggina,
tuttu lu notti ie mu ttu sunnava.
Schittu pu’ tti
vo’ battu chistu coru,
schittu pu’ tti
mu sentu chist’ amoru.

Alba

Pull’ aria su rusbiglia
la luci cu gli ventu,
gli solu già st’a nnasci,
gli munnu è ppi’ cuntentu.
Stirennusu l’aluccia
cu’ na mussetta, bbegli,
tu zompa da gli annidu
alegru gli cardegli.
S’ arota po’ gli bbeccu
attoriiu a nu fruschittu,
attacca po’ a ccantà
accomu ‘n’accisittu.
Canta, cardegli, canta
Gli solu, la matina,
canta, cardegli, canta,
mo maggi s’ avucina.
Canta, cardegli, canta
lu frunni cu gli fiuri,
canta, cardegli, canta,
gli annidii cu gli amuri.
Gli cagli ‘ncima all’ara
sii magna lu ciglianu,
rucanta i cci rusponnu
nu cagli du luntanu.

’Mpiccittu

Su ficca, fussu accisu, da pu’ ttuttu,
mettu lu froci a ttuttu lu faccennu,
speci a lu cattivu i a lu ppi’ bruttu,
comu ci paru po’ tu lu fa ‘ntennu.
I ttu gli trovi aretu a la scurdata,
comu nu ragni, senza fa rumoru,
i ppuru si ttè’ l’alma scunsulata
i lu penu più grossu pu’ gli coru.
I vo’ sapè, tu dici, ‘n’atra cosa,
tu parla du la gentu cu ccunusci,
du chigli purché chella ‘nsu la sposa,
purché si pinzirusu i zica musci.
I ssi ttu vedu po’ ca si scucciatu,
i gli vo’ lestu tu ‘ngarà a la porta,
issu su mettti subbitu assuttattu,
Ci vidi agli occhi l’anima runtorta.
Tu dici malu du ttittu gli paiesu,
su ‘mpíccia du ttittu lu famigli
ca issu pu’ bbenu ci ssu trova mmesu
i vo’ dà sempru a tutti nu cunsigli.

La giustizia

Ie’ riti giornu so’ visti, ‘na pittura,
‘na femmuna vustita cu nu mantu,
cu n’occhi firmu i senza la paura
ca trumà tu faceva tuttu quantu.
Tuneva ‘nmani ferma ‘na statera,
cu pareva d’acciaru luccichentu,
i ffatta bbenu … comu fussu vera…
a vuderla ci steva tanta gentu.
Ma rapprusenta, forcia, la giustizia
cu ttu spaventa l’anima i gli coru?
npò venci du gli munnu la malizia,
è bbona schittu a ffa zica rumoru.
La giustizia nu ‘nn’è, du chistu munnu,
gli ommini tevii l’anima runtorta
i lu cirvella a ttera agli sprufunnu
purché ‘chella state è sempru storta.
Si ppesa la verità i la bucia
comu gli bilancionu a la vignegna,
cu ppesa tutta l’uva a fantasia….
la verità ch’è bbella nu’ la segna!